Z KURS Regulamin przedsprzedaży

z dnia 1 lipca 2022 r.

§ 1 Postanowienia ogólne:

 1. Niniejszy Regulamin określa warunki przedsprzedaży kursu maturalnego 2023 z matematyki.
 2. Organizatorem przedsprzedaży jest Fundacja XXI wiek, NIP: 7543092464 (zwana dalej „Fundacją”). Adres poczty elektronicznej e‑mail to kontakt@crick.pl, numer telefonu kontaktowego: +48 537 059 335 (opłata jak za połączenie standardowe wg. cennika właściwego operatora). Fundacja wpisana jest do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000553163.

§ 2 Termin i miejsce przedsprzedaży

 1. Przedsprzedaż prowadzona będzie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, na platformie internetowej www.crick.pl

§ 3 Uczestnicy przedsprzedaży

 1. W przedsprzedaży może wziąć udział każda pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych (zwana dalej „Uczestnikiem” lub „Klientem”), która zakupiła produkt w nazwie ..-PRZEDSPRZEDAŻ-”na stronie internetowej www.crick.pl.

§ 4 Warunki udziału w przedsprzedaży

 1. Przedsprzedażą objęty jest Kurs Maturalny 2023 z Matematyki dostępny w serwisie internetowym www.crick.pl.
 2. Formy płatności dostępne do produktów objętych przedsprzedażą na stronie www.crick.pl: przedpłata przelewem tradycyjnym, przelew24, platność PayU, pobranie.
 3. W przypadku braku płatności w przeciągu 3 dni roboczych od momentu złożenia zamówienia, fundacja zastrzega sobie prawo do anulacji zamówienia bez wcześniejszego informowania klienta.
 4. Przedsprzedaż nie może być łączona z innymi promocjami.
 5. Uczestnik przedsprzedaży może skorzystać z niej jednorazowo.
 6. W przypadku dokonania jakiejkolwiek zmiany dotyczacej parametrów zamówienia, Uczestnik zobowiązany jest przesłać informacje na adres mailowy Fundacji – kontakt@crick.pl z adresu mailowego Uczestnika wskazanego w zamowieniu źródłowym.
 7. Zmiany zamówienia przekazane w innej formie nie będą uwzględnione.
 8. W przypadku jeżeli termin realizacji zamowienia nie spełnia oczekiwań Uczestnika, istnieje możliwość rezygnacji z zamówienia.
 9. Przyjęcie rezygnacji z zamówienia następuje wyłącznie w formie elektronicznej na maila Fundacji – kontakt@crick.pl
 10. Potwierdzenie rezygnacji z zamówienia następuje w także w formie elektronicznej z maila wymienionego powyżej.

§ 5 Uprawnienia organizatora

 1. Fundacja ma prawo weryfikować Uczestników pod kątem zgodności z zasadami przedsprzedaży.
 2. Fundacja realizuje zapis na kurs według kolejności zgłoszeń – daty zamówienia oraz dodatkowych kryteriow tj.: płatność, dostępność.
 3. Fundacja zobowiazuje się do zrealizowania złożonych przedsprzedażowo zamowień w termienie określonym przy rejestracji.
 4. Dostęp do platformy zostanie przyznany 1.09.2022r. poprzez przesłanie na wskazany adres e-mail kodu aktywującego, który będzie należało wpisać w trakcie zakładania konta użytkownika.
 5. W przypadku braku możliwości realizacji zamówienia z dniem określonym w trakcie rejestracji, zamówienie przedsprzedażowe zostaje automatycznie anulowane.
 6. Nadzór nad prawidłowością i przebiegiem przedsprzedaży, tj. udzielaniem informacji na temat przedsprzedaży, rozpatrywaniem reklamacji, sprawują pracownicy Fundacji.

§ 6 Postanowienia końcowe

 1. Treść niniejszego regulaminu będzie dostępna na stronie internetowej www.crick.pl.
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie znajdują powszechnie obowiązujące przepisy prawa.