Z KURS Podstawa programowa – matematyka poziom podstawowy

Podstawa programowa- matematyka poziom podstawowy

Podstawa programowa obowiązująca na maturze z matematyki na poziomie podstawowym

rzeczywiste
 • obliczenia rachunkowe (dodawanie, odejmowanie, dzielenie, potęgowanie i pierwiastkowanie liczb rzeczywistych)
 • wyciąganie wspólnego czynnika przed nawias
 • cechy podzielności liczb 
 • umiejętność przeprowadzenia dowodu podzielności iloczynu przez daną liczbę z uwzględniem reszty 
 • prawa działań na potęgach i pierwiastkach
 • monotoniczne własności potęgowania
 • przedziały liczbowe (domknięcia przedziałów, zaznaczanie przedziałów na osi liczbowej, odczytywanie przedziałów z osi liczbowej)
 • logarytmy (związek logarytmu z potęgoweaniem, logarytm iloczynu, logarytm ilorazu, logarytm potęgi)
 • procent składany, zyski z lokat, koszty kredytu
 • interpretacja geometryczna i algebraiczna wartości bezwzględnej 

wyrazeniaalgebraiczne
 • wzory skróconego mnożenia (w tym wzory skróconego mnożenia do potęgi 3 oraz wzór an-bn )
 • działania na wielomianach wielu zmiennych
 • wyłączanie jednomianu przed nawais
 • rozkład wielomianów na czynniki metodą grupowania lub metodą czynnika przed nawias
 • znajdowanie pierwiastków całkowitych wielomianu o wspołczynnikach całkowitych 
 • dzielenie wielomianu przez x-a
 • mnożenie i dzielenie wyrażeń wymiernych 
 • dodawanie i odejmowanie wyrażeń wymiernych 

Projekt bez tytułu (18)
 • przekształcanie równań i nierówności w sposób równoważny
 • interpretacja równań i nierówności sprzecznych oraz tożsamościowych
 • równania wielomianowe
 • równania dwukwadratowe
 • postać iloczynowa wielomianów przyrównana do zera lub dająca się doprowadzić do takiej postaci
 • rozwiązywania równań wymiernych postaci wielomian/wielomian w postaci iloczynowej 

Projekt bez tytułu (17)
 • rozwiązywanie układów równań liniowych z dwoma niewyadomymi
 • interpretacja geometryczna układów równań
 • układy równań w zadaniach tekstowych 
 • metoda podstawiania równań, w których jedno jest liniowe, a drugie kwadratowe

funckje
 • opis słowny, tabela, wykres, wzór funkcji (także w róznych przedziałach)
 • obliczanie wartości funkcji dla podanego argumentu i odwrotnie 
 • odczytywanie i interpretowanie wartości funkcji za pomocą tabel i wykresów
 • odczytywanie dziedziny, zbioru wartości, miejsc zerowych, monotoniczności, wartości maksymalnej i wartości minimalnej (także w zadanym przedziale)
 • interpertacja współczynników w funkcji liniowej
 • wyznaczanie wzoru funkcji liniowej na podstawie danych własności
 • szkicowanie wykresu funkcji kwadratowej
 • postać ogólna, kanoniczna i iloczynowa funkcji kwadratowej 
 • równania i nierówności kwadratowe
 • wyznaczanie wzoru funckji kwadratowej na podstawie informacji o funkcji
 • wartość minimalna i maksymalna funkcji kwadratowej na zadanym przedziale
 • określenie zbioru wartości funkcji kwadratowej 
 • przekształcenia funkcji 
 • funkcja wymierna (opis, interpertacja)
 • wielkości wprost proporcjonalne i odwrotnie proporcjonalne 
 • funkcja wykładnicza i logarytmiczna (wykresy, opis, interpretacja i praktyczne zastosowanie)

Projekt bez tytułu (19)
 • obliczanie danego wyrazu ciągu o wzorze ogólnym 
 • obliczenie początkowych wyrazów ciągu określonego rekurencyjnie
 • sprawdzanie monotoniczności ciągu
 • własności ciągu arytmetycznego 
 • własności ciągu geometrycznego 
 • sprawdzanie czy ciąg jest geometryczny czy arytmetyczny
 • praktyczne zastosowanie ciągów

Projekt bez tytułu (6)
 • funkcje trygonometryczne (sinus, cosinus, tangens)
 • znajdowanie przybliżonych wartości funkcji trygonometrycznych korzystając z tablic 
 • określanie przybliżonej wartości kąta jeśli dana jest wartość funkcji 
 • wzór na jedynkę trygonometryczną 
 • wzór na tangens kąta
 • twierdzenie sinusów i cosinusów 
 • obliczanie kątów trójkąta i długości boków (rozwiązywanie trójkątów)

Projekt bez tytułu (20)
 • koło (promień, średnica, długość cięciwy, długość odcinków stycznych w tym twierdzenie Pitagorasa) 
 • rozpoznawanie trójkątów ostrokątnych, prostokątnych i rozwartokątnych (w tym twierdzenie odwrotne do twierdzenia Pitagorasa)
 • wielokąty foremne (rozpoznawanie wielokątów i ich własności)
 • własności kątów i przekątnych w prostokątach, równoległobokach, rombach i trapezach
 • własności kątów wpisanych i środkowych 
 • wzór na pole wycinka koła i długość łuku
 • twiedzenie Talesa
 • twierdzenie o dwusiecznej kąta 
 • twierdzenie o kącie między styczną, a cięciwą 
 • cechy podobieństw trójkątów 
 • zależności między obwodami oraz polami figur podobnych 
 • wskazanie puntków szczególnych w trójkącie (środek okręgu wpisanego, środek okręgu opisanego na trójkącie, ortocentum, środek ciężkości)
 • wykorzystanie własności trójkąta w zadaniach 
 • wykorzystanie trygonometrii do wyznaczania długości odcinków w figurach płaskich oraz obliczania pola figur
 • dowody geometryczne

Projekt bez tytułu (16)
 • rozpoznanie wzajemnego położenia prostych na podstawie równań
 • znajdowanie punktów wspólnych prostych 
 • równianie prostej na płaszczyźnie (postać kierunkowa i ogólna)
 • wyznaczanie równania prostej o zadanych wartościach
 • odległość dwóch punktów w układzie współrzędnych 
 • równianie okręgu 
 • odległość punktu od prostej 
 • punkty wspólne prostej i paraboli
 • obrazu okręgów i wielokątów w symetriach względem osi współrzędnych i symterii środkowej

Projekt bez tytułu (15)
 • wzajemne położenie prostych w przestrzeni, szczególnie prostych prostopadłych nieprzecinających się 
 • pojęcie kąta między prostą, a płaszczyzną 
 • kąt dwuścienny między półpłaszczyznami 
 • kąty między odcinkami w graniastosłupach i ostrosłupach
 • kąty między ścianami 
 • stożek (kąt rozwarcia, kąt między tworzącą, a podstawą)
 • kąty w walcach 
 • określanie figury będącej przekrojem 
 • pole i objętość graniastosłupa, walca, ostrosłipa, stożka i kuli (również z wykorzystaniem trygonometrii)
 • zależności pomiędzy objętościami brył podobnych 

kombi
 • zliczanie obiektów w prostych sytuacjach kombinatorycznych 
 • reguła dodawania dla dowolnej liczby czynności
 • reguła mnożenia dla dowolnej liczby czynności

pstwo
 • prawdopodobieństwo klasyczne 
 • skala centylowa
 • średnia arytmetyczna i ważona
 • mediana
 • dominanta
 • odchylenie standardowe zestawu danych empirycznych oraz ich interpertacja 
 • wartość oczekiwana 

optymalizacja
 • zadania optymalizacyjne z funkcją kwadatową

dowod
 • dowód istnienia nieskończonej ilości liczb pierwszych 
 • dowód niewymierności liczb 
 • wyprowadzanie wzoru na pierwiastki trójmianu kwadratowego 
 • dowód podstawowych własności potęg i logarytmów 
 • dowód twierdzenia o dzieleniu z resztą (działanie algorytmu)
 • dowód wzoru na n-ty wyraz i sumę n początkowych wyrazów ciągu geometrycznego i arytmetycznego 
 • dowód twierdzenia o kątach w okręgu
 • dowód twierdzenia o odcinkach w trójkącie prostokątnym (dowód twierdzenia Pitagorasa)
 • dowód twierdzenia o dwusiecznej kąta 
 • dowód wzoru na pole trójkąta 
 • dowód twierdzenia sinusów 
 • dowód twierdzenia cosinusów 
 • dowód twierdzenia odwrotnego do twierdzenia Pitagorasa

Kurs maturalny

Podstawa programowa

Egzamin ósmoklasisty

Nasza misja